Práca vodiča - taxikára

Prácu vodiča vozidla taxislužby môžeš vykonávať dvoma spôsobmi:

  • ako vodič pre taxi službu (živnostník alebo zamestnanec),

  • ako samostatný živnostník.

Vodičom vozidla taxislužby môže byť len ten,

kto je držiteľom preukazu vodiča vozidla taxislužby.

Preukaz vodiča vozidla taxislužby možno vydať tomu,

kto je:

  • najmenej tri roky držiteľom vodičského oprávnenia skupiny alebo podskupiny oprávňujúcej viesť vozidlo taxislužby,

  • spôsobilý na právne úkony v plnom rozsahu,má najmenej 21 rokov,

  • bezúhonný.

Koncesia

Prevádzkovať taxislužbu môže len držiteľ koncesie podľa Zákona č. 56/2012 Z.z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov. Koncesia oprávňuje ponúkať dopravné služby a uzatvárať zmluvy o preprave osôb len na území vymedzenom v koncesii.

Udeliť koncesiu možno žiadateľovi, ktorý:
 

  • má najmenej jedno vlastné alebo prenajaté vozdidlo, ktoré spĺňa požiadavky na vozidlo taxislužby,

  • má vlastné, prenajaté alebo inak zabezpečené stanovište taxislužby a miesto na garážovanie alebo odstavenie vozidla taxislužby mimo času poskytovania dopravných služieb,

  • je bezúhonný,

  • má osvedčenie o odbornej spôsobilosti

  • preukáže finančnú spoľahlivosť.

Táto web stránka je informatívna

© 2018 by pracavodica.sk