Koncesia

Vydáva Okresný úrad - odbor dopravy a pozemných komunikácií 

 

Tlačivo - Stiahnuť

 

Udeliť koncesiu možno žiadateľovi, ktorý:

a) má najmenej jedno vlastné alebo prenajaté vozidlo, ktoré spĺňa požiadavky na vozidlo taxislužby podľa § 30

Viac informácií - TU

b) má vlastné, prenajaté alebo inak zabezpečené stanovište taxislužby a miesto na garážovanie alebo odstavenie vozidla taxislužby mimo času poskytovania dopravných služieb,

c) je bezúhonný podľa § 6 ods. 3 a 4

Viac informácií - TU

d) má osvedčenie o odbornej spôsobilosti

e) preukáže finančnú spoľahlivosť podľa § 6 ods. 5

Viac informácií - TU

Preukaz

Vydáva odbor dopravy a pozemných komunikácií

Tlačivo: 

Prihláška na skúšku - Stiahnuť

Žiadosť o vydanie preukazu vodiča vozidla taxislužby - Stiahnuť

Preukaz vodiča možno vydať tomu, kto:

a) je najmenej tri roky držiteľom vodičského oprávnenia skupiny alebo podskupiny oprávňujúcej, viesť vozidlo taxislužby,

b) má najmenej 21 rokov,

c) je spôsobilý na právne úkony v plnom rozsahu,

d) je bezúhonný.

Skúška odbornej spôsobilosti

Obsahom skúšky je preukázanie odbornej spôsobilosti potrebnej na výkon prevádzkovateľa cestnej

doprave v taxislužbe.Viac informácií - TU

Skúška sa skladá z písomnej skúšky, ktorú možno doplniť ústnou skúškou. Písomná skúška trvá

najviac jednu hodinu.

 

Písomnú skúšku tvorí:

a) test zameraný na preukázanie základných teoretických vedomostí potrebných na výkon

prevádzkovateľa cestnej doprave v taxislužbe,

b) riešenie konkrétnej praktickej situácie, ktorú musí dopravca v cestnej doprave vedieť vyriešiť

(ďalej len "prípadová štúdia"). Viac informácií - TU

Test obsahuje otázky s možnosťou výberu zo štyroch odpovedí, z ktorých len jedna je správna.

Otázky musia mať vzťah k druhu cestnej dopravy, v ktorom uchádzač preukazuje odbornú

spôsobilosť. Za písomný test možno získať najviac 45 bodov.

Za vyriešenie prípadových štúdií možno získať najviac 35 bodov. Ústna skúška sa vykonáva formou

pohovoru o praxi uchádzača, v ktorom musí uchádzač preukázať schopnosti riešiť právne,

ekonomické, organizačné a technické otázky cestnej dopravy v rozsahu potrebnom na výkon

činnosti dopravcu v taxislužby.

Uchádzač, ktorý neuspel na skúške, môže ju opakovať najskôr po uplynutí jedného mesiaca odo dňa

konania neúspešnej skúšky. Opakovaná skúška je v celom rozsahu novou skúškou.

Meradlá - taxameter

Meradlá na meranie času a vzdialenosti – taxametre Taxametre sú meradlá na meranie času a vzdialenosti, ktoré na základe charakteristík vozidla, v ktorom sú inštalované a na základe nastavených taríf automaticky vypočítavajú a stále udávajú sumu, ktorú má zákazník zaplatiť za použitie vozidla taxislužby na základe prejdenej vzdialenosti a pod hranicou určitej rýchlosti na základe času použitia vozidla okrem rôznych príplatkov, ktoré môžu vyplývať z národných predpisov.

Kde kúpiť a ako nastaviť:

Overenie a kalibráciu taxametra je potrebné vykonať v stanovených lehotách podľa zákona ..... Jednoducho povedané, ide o kontrolu nastavenia meradla (taxametra). Tento výkon vykonáva Slovenská legálna metrológia,

Vozidlo taxislužby

Vozidlom taxislužby môže byť len vozidlo, ktoré:

a) je uvedené v koncesii a má v koncesii pridelené evidenčné číslo vozidla taxislužby; toto číslo musí byť umiestnené vo vozidle taxislužby na mieste viditeľnom pre cestujúceho,

b) je na predných ľavých a pravých dverách označené obchodným menom prevádzkovateľa taxislužby a telefónnym číslom dispečingu objednávkovej služby, ak ju prevádzkovateľ taxislužby zriadil; inak telefónnym číslom vodiča alebo dopravcu,

c) má pevne zabudovaný funkčný taxameter spĺňajúci požiadavky na určené meradlá, ktorý umožňuje cestujúcemu počas prepravy sledovať okamžitú cenu cestovného a ktorý vydáva, potvrdenku o zaplatenom cestovnom; taxameter nemusí mať vozidlo taxislužby použité na prepravu skupiny cestujúcich, ktorí zaplatili cestovné pred začatím prepravy alebo na obvyklých miestach na pravidelnej trase prepravy

d) má na pravých predných dverách a vo vnútri vozidla taxislužby na mieste viditeľnom pre cestujúceho základnú sadzbu cestovného; to neplatí, ak ide o vozidlo taxislužby použité na prepravu skupiny cestujúcich, ktorí zaplatili cestovné pred začatím prepravy alebo na obvyklých miestach na pravidelnej trase prepravy

e) je poistené pre prípad vzniku zodpovednosti za škodu spôsobenú cestujúcemu na zdraví alebo na jeho majetku

f) je vybavené pevným alebo odnímateľným strešným svietidlom žltej farby s nápisom TAXI

g) musí umožniť prepravu najmenej 50 kg cestovnej batožiny pri plnom obsadení v rámci celkovej hmotnosti vozidla alebo musí mať batožinový priestor alebo ložný priestor s objemom najmenej 375 dm3.

Zdravotný stav

Lekárska prehliadka

Pravidelným lekárskym prehliadkam každých päť rokov a po dosiahnutí veku 65 rokov každé dva roky sú povinní podrobiť sa:

a) vodiči, ktorí sú držiteľmi vodičského preukazu Slovenskej republiky a ktorí vedú motorové vozidlo skupiny C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D a DE,

b) vodiči, ktorí sú držiteľmi vodičského preukazu Slovenskej republiky a ktorí vedú vozidlo s právom prednostnej jazdy, motorové vozidlo využívané na zasielateľstvo a taxislužbu a na poskytovanie poštových služieb.

Psychická spôsobilosť

Pravidelným psychologickým vyšetreniam každých päť rokov a po dosiahnutí veku 65 rokov každé dva roky sú povinní podrobiť sa:

a) vodiči, ktorí sú držiteľmi vodičského preukazu Slovenskej republiky a ktorí vedú motorové vozidlo skupiny C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D a DE,

b) vodiči, ktorí sú držiteľmi vodičského preukazu Slovenskej republiky a ktorí vedú vozidlo s právom prednostnej jazdy, motorové vozidlo využívané na prepravu nebezpečných vecí, motorové vozidlo využívané na zasielateľstvo a taxislužbu a na poskytovanie poštových služieb.

 

Please reload

Táto web stránka je informatívna

© 2018 by pracavodica.sk